Presentació

L’objectiu de la Càtedra Jean Monnet sobre Dret mediambiental de la UE (Projecte 2017-2020: 587220-EPP-1-2017-1-ES-EPPJMO-CHAIR i Projecte 2020-2023: 619574-EPP-1-2020-1-ES-EPPJMO-CHAIR) és millorar les competències dels participants en l’àmbit dels estudis jurídics europeus, tant en la seva dimensió interna com externa, relatius a una governança ambiental sostenible, justa i resilient. Específicament, la Càtedra promou la docència, la realització de seminaris i la recerca en àrees rellevants per al desenvolupament del dret ambiental de la UE. Aquest objectiu s’aconseguirà a través de quatre cursos anuals intensius, tres seminaris i un curs de capacitació, un projecte d’investigació, una sèrie de seminaris especialitzats, diverses conferències i una conferència final.

L’estreta col·laboració amb el Centre de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i amb l’Institut de Recerca de l’Aigua de la UB (IdRA), així com la interacció amb les organitzacions internacionals, nacionals i locals interessades han de facilitar l’assoliment d’aquest objectiu.

La progressiva conscienciació sobre la protecció ambiental i la seva relació amb les polítiques públiques, així com la consolidació de conceptes com ara el desenvolupament sostenible o la justícia ambiental, tenen conseqüències polítiques i socials que requereixen canvis estructurals en els diferents nivells de govern i exigeixen un replantejament de molts components del nostre model econòmic. Per la seva pròpia naturalesa, tant el sistema jurídic com el model econòmic vigents estan en gran part condicionats per la formulació de polítiques des de la UE. En conseqüència, es necessiten professionals en l’àmbit del dret prou qualificats per assessorar els organismes governamentals, les corporacions i les ONG ambientals. Les activitats de la Càtedra pretenen servir a aquests futurs professionals per desenvolupar les seves capacitats de pensament crític i els seus coneixements. La Càtedra també ofereix docència a estudiants amb formacions diferents a les estrictament jurídiques i estén la seva activitat a grups interessats procedents d’altres camps de les ciències socials. També està oberta a altres grups o audiències que no estan habitualment en contacte amb els estudis relacionats amb el dret de la UE i els hi ofereix, més enllà de la seva experiència immediata, un coneixement jurídic sobre la UE.

D’altra banda, la Càtedra du a terme també una activitat de recerca sobre temes relacionats amb el dret ambiental de la UE. Aquesta activitat es basa en la relació científica prèvia entre els membres de la Càtedra i en les seves trajectòries de recerca acadèmica. En aquesta línia, la Càtedra també serveix per a la formació de candidats en els programes de doctorat i supervisa recerques sobre la política ambiental de la UE.

Finalment, la Càtedra organitza activitats adreçades als responsables polítics a nivell local, regional i nacional, així com a la societat civil, per difondre el coneixement sobre els diversos reptes que enfronta la política mediambiental de la UE.